Prost Fast M přípravek proti žravému hmyzu, na ochranu rostlin, rozprašovač, 500 ml

83 Kč (3,1 €)
68,60 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava Tovární 9 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den. Osobní odběr možný v otevírací době. 

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_675260

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Bezpečnostní upozornění

GHS09
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí


H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P220 - Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.