Pragoprimer S2000P pro průmysl základní barva na kov a savé podklady, 0840 červenohnědá, 10 kg

1 316 Kč
1 087,60 Kč bez DPH (21%)
do týdne (skladem u dodavatele)

Zboží je nutné objednat u dodavatele a dodání zpravidla trvá 7 pracovních dnů.

 • Stav zboží: NOVÉ

  Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

 • Záruka: 24 měsíců
 • Kód: PG_180185

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Univerzální základní barva s vynikajícími antikorozními vlastnostmi, velmi rychlým zasycháním a univerzální aplikovatelností. Barva je určena k základním nátěrům oceli a železa pro vnitřní i vnější prostředí, zejména pod syntetické na  vzduchu schnoucí nátěrové hmoty. Barvu je možné použít i pro nátěry nekovových předmětů, savé podklady je však nutné předem napustit vhodným impregnačním nátěrem.

 • základová barva na kov a savé podklady
 • vynikající přilnavost na ocelové povrchy
 • vynikající antikorozní vlastnosti
 • univerzální aplikovatelnost
 • velmi rychlé zasychání
 • vyhovuje pro používání v interiérech staveb, kde mohou přicházet do  nepřímého kontaktu s potravinami
 • možnost tónování v systému HOSTEMIX

Příklady použití:
Exteriér i interiér se středním korozním namáháním (prádelny, sklepy, průmyslové prostory, dílny), plechové konstrukce, stroje, kovový nábytek, zárubně.

Složení:
Disperze pigmentů, plniv a antikorozních pigmentů v syntetickém pojivu.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.

Bezpečnostní upozornění

GHS02
GHS02 - hořlavé látky
GHS07
GHS07 - dráždivé látky
GHS08
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí


EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.