Well Done Fine Sol dezinfekční (antibakteriální) prostředek na ruce, 5 l

680 Kč (25,4 €)
561,98 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava Tovární 40 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den. Osobní odběr možný v otevírací době. 

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_706552

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Popis produktu

Dezinfekční prostředek s kombinovaným účinkem, čistí a dezinfikuje ruce v jednom. Nepostradatelný v každé situaci, kde je potřebná rychlá dezinfekce rukou. Eliminuje 99,9% bakterií. Je to prostředek s kombinovaným účinkem, čistí a dezinfikuje ruce v jednom. Je vhodný pro použití v domácnosti a na pracovišti (potravinářství, kuchyně, pohostinství). Antibakteriální spektrum: baktericid (MRSA), yeasticid. Způsob použití: 5 ml přípravku naneseme na vlhké dlaně a zpěníme. Po 1 minutě působení opláchneme tekoucí vodou a důkladně osušíme. Účnnné látky: 4% benzyl-alkyl (C12-16) dymethyl amonium chlorid (CAS 68424-85-1) Bezpečnostní upozornění: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

Třídy nebezpečnosti:

GHS05
GHS09

Bezpečnostní upozornění

GHS05
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS09
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí


H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.