Savo Profi na podlahy a povrchy Magnolia, 5 kg

211 Kč (7,8 €)
174,38 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava Tovární 3 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den. Osobní odběr možný v otevírací době. 

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_700375

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.