Ratimor Plus Bromadiolon nástraha na hlodavce, granule, 150 g

Zboží momentálně nelze zakoupit.
nedostupné (nelze zakoupit)
  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_678192

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Bezpečnostní upozornění

GHS08
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P220 - Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.