Hostagrund Zinex 2v1 S2820 barva na pozink, Ral 8017 čokoládová hnědá, 4 l

1 880 Kč
1 553,72 Kč bez DPH (21%)
do týdne (skladem u dodavatele)

Zboží je nutné objednat u dodavatele a dodání zpravidla trvá 7 pracovních dnů.

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_328056

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Barva je určena pro zhotovení jednovrstvých antikorozních ochranných nátěrů oceli a lehkých kovů, včetně pozinkované oceli, v exteriéru i interiéru. Barvu je možno použít i jako základní antikorozní nátěr pod akrylátové, polyuretanové a epoxidové vrchní barvy. Nátěr má vynikající přilnavost na ocelové, měděné, hliníkové a pozinkované povrchy (včetně čerstvého pozinku), vynikající povětrnostní odolnost a velmi rychlé zasychání. Barva má mírně tixotropní charakter, nestéká ze svislých ploch.

  • vynikající přilnavost na ocelové, měděné, hliníkové a pozinkované povrchy (včetně čerstvého pozinku)
  • vynikající povětrnostní odolnost
  • velmi rychlé zasychání
  • nestéká ze svislých ploch
  • nátěrová hmota 2 v 1 pro ekonomicky nenáročnou práci

Použití:
Podklad:
železo, ocel, pozinkovaný ocelový plech, pozinkovaný aluminiový plech, hliníkový plech, měděný plech
Prostředí: interiér, exteriér
Příklady: okapy, parapety, plechové střechy, konstrukce, plechová vrata, ploty aj.

Příprava podkladu:
Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku ( např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu ). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky ( broušením, škrábáním ). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky ( kovové kartáče, brusné kotouče ) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou.
Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m². Opravy dříve  natíraných povrchů neprovádět bez specifikace původního nátěru a konzultace s  výrobcem S 2820.
Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Složení a charakteristika výrobku:
Disperse anorganických a antikorozních pigmentů a plnidel v roztoku styrenakrylátové pryskyřice v  organických rozpouštědlech. Barva je určena k jednovrstvým antikorozním nátěrům oceli a lehkých kovů (včetně galvanicky pozinkované oceli). Barvu je možné použít i jako základní antikorozní nátěr pod akrylátové, polyuretanové či epoxidové
typy vrchních emailů.

Bezpečnostní upozornění

GHS02
GHS02 - hořlavé látky
GHS07
GHS07 - dráždivé látky
GHS08
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí


EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.