Cillit Bang aktivní pěna pro úklid v koupelně, 600 ml

Výprodej
Cillit Bang aktivní pěna pro úklid v koupelně, 600 ml
58 Kč (2,1 €)
47,93 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava Tovární 3 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den. Osobní odběr možný v otevírací době. 

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_712245

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


H220 - Extrémně hořlavý plyn.
H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.