Biotoll univerzální insekticid proti hmyzu, náhradní náplň, 500 ml

125 Kč (4,6 €)
103,31 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava Tovární 4 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den. Osobní odběr možný v otevírací době. 

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_675151

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Bezpečnostní upozornění

GHS09
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí


EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.